+48 608 614 862

Oferta

Naszą ofertę kierujemy zarówno dla Zamawiających jak również Wykonawców zatem do obu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  ponadto audytorów  oraz instytucji kontrolnych. 

Zamawiający:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie różnorodnych przedmiotowo i wartościowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • organizacja systemu zamówień publicznych w jednostce, z uwzględnieniem elektronizacji, 
 • audyty i kontrola zamówień publicznych,
 • szkolenia wewnętrzne i otwarte  w ww. zakresie,
 • konsultacje i porady w zakresie  problemów proceduralnych,  związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych kwestii dotyczących  zarządzania jednostką sektora finansów publicznych,
 • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykonawcy:

 • przygotowywanie ofert, w tym JEDZ,
 • przygotowanie ofert, w tym JEDZ oraz  składanie gwarancji wadialnych  w postaci  elektronicznej,
 • sprawdzanie ofert konkurencyjnych,
 • sporządzanie i wnoszenie odwołań,
 • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie zgodnie z artykułem 181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. „quasi protestu” dyscyplinującego Zamawiającego w sytuacji naruszania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • szkolenia wewnętrzne i otwarte  w ww. zakresie,
 • konsultacje i porady związane z uczestnictwem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto realizujemy  tzw. szkolenia biznesowe 

  SZCZEGÓŁY OFERTY PONIŻEJ