+48 608 614 862

Oferta

 

OFERTA REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ  

 

 Nowa ustawa Pzp. Zamówienia krajowe – WARSZTATY

z uwzględnieniem przepisów

związanych z wojną w Ukrainie i kryzysem migracyjnym.

 

Praktyczne  warsztaty

- pod kierunkiem audytora i byłego arbitra z listy Prezesa UZP.

Szkolenie umożliwi

Zapoznanie uczestników z  aktualnymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz praktyką ich stosowania, umożliwi naukę praktycznych umiejętności koniecznych   w  realizacji  czynności  w przetargu od strony Zamawiającego  z uwzględnieniem potrzeb klienta.

W oparciu o program szkolenia  sprecyzowany jak poniżej ofertuję realizację szkolenia jak w przedmiotowej ofercie.

PROGRAM SZKOLENIA


I. Nowe Prawo zamówień publicznych?Zamówienia krajowe – WARSZTATY

Schemat czynności w trybie podstawowym

Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów

II. Opracowanie dokumentacji do postępowania

- ogłoszenia

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

- opis potrzeb i wymagań (OPW)

- wyjaśnienia i zmiany  SWZ i OPW

III. Przebieg  wyboru oferty w oparciu o przepisy nowej ustawy Pzp.
Otwarcie ofert.
Poprawianie błędów w ofercie.
Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.

Weryfikacja rażąco niskiej ceny.
Kryteria oceny ofert.
Odrzucenie oferty.

Unieważnienie postępowania – kiedy i jak?

IX. Umowa w zamówieniach publicznych
Zawarcie umowy- informacje ogólne
Zmiana umowy zmiany istotnie i nieistotne
Odstąpienie od umowy

Rozwiązanie umowy
Nieważność umowy o zamówienie publiczne

Współpraca z wykonawcą

Klauzule abuzywne
Klauzule obowiązkowe

Nowe przepisy – związane z wojną w Ukrainie.

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - zwolnienia ze stosowania Pzp, reorganizacja procesu zakupowego w kryzysie.  
 

X. System ochrony praw wykonawcówanaliza i konsekwencje zmian, powrót do starych rozwiązań  - okiem orzekającego arbitra z listy Prezesa UZP.
Postępowanie skargowe.

Polubowne rozstrzyganie sporów
XI. Nowe rozwiązania w kontroli zamówień publicznych

XII. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.

  

 

 

 

Termin i oferta cenowa

 

 

Termin i oferta cenowa kontakt przez formularz kontaktowy https://www.niemiec-zamowieniapubliczne.com/kontakt.html 

 

Pozostałe szkolenia 

Naszą ofertę kierujemy zarówno dla Zamawiających jak również Wykonawców zatem do obu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  ponadto audytorów  oraz instytucji kontrolnych. 

Zamawiający:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie różnorodnych przedmiotowo i wartościowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • organizacja systemu zamówień publicznych w jednostce, z uwzględnieniem elektronizacji, 
 • audyty i kontrola zamówień publicznych,
 • szkolenia wewnętrzne i otwarte a także online w ww. zakresie, AKTUALNIE Z NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH enlightened
 • konsultacje i porady w zakresie  problemów proceduralnych,  związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych kwestii dotyczących  zarządzania jednostką sektora finansów publicznych,
 • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykonawcy:

 • przygotowywanie ofert, w tym JEDZ,
 • przygotowanie ofert, w tym JEDZ oraz  składanie gwarancji wadialnych  w postaci  elektronicznej,
 • sprawdzanie ofert konkurencyjnych,
 • sporządzanie i wnoszenie odwołań,
 • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie zgodnie z artykułem 181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. „quasi protestu” dyscyplinującego Zamawiającego w sytuacji naruszania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • szkolenia wewnętrzne i otwarte  a także online w ww. zakresie,  AKTUALNIE Z NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH enlightened
 • konsultacje i porady związane z uczestnictwem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenia przez firmę J.G.Training

https://www.jgt.pl/szkolenia,procedura-odwolawcza-w-zamowieniach-publicznych-poz.html 

https://www.jgt.pl/szkolenia,audyt-i-kontrola-w-zamowieniach-publicznych-auz.html 

https://www.jgt.pl/szkolenia,polityka-zakupowa-panstwa-ppz.html  

https://www.jgt.pl/szkolenia,dyscyplina-finansow-publicznych-dfz.html

https://www.jgt.pl/szkolenia,tryby-negocjacyjne-tnz.html 

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-do-130tys-zlotych-euz.html

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-sektorowe-zsz.html

https://www.jgt.pl/szkolenia,umowy-w-zamowieniach-publicznych-urz.html

https://www.jgt.pl/szkolenia,rejestr-umow-ruu.html

  SZCZEGÓŁY i TERMINY  WEJDŹ W LINK  enlightened