+48 608 614 862

Oferta szkoleń zamkniętych dla Zamawiających

Zamówienia publiczne dla Zamawiających - poziom podstawowy,

Zamówienia publiczne dla Zamawiających - poziom zaawansowany,

Zamówienia publiczne dla audytorów i  kontrolujących.

 

Każdy program szkolenia dedykowanego uwzględni elektronizację zamówień publicznych

i konkretne potrzeby naszych klientów. Program ramowy poniżej - zapraszam do kontaktu 

 

 

Proponujemy Państwu w oparciu o wiedzę wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa UZP, audytora - zapoznanie się z przepisami ustawy Pzp. - z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.

Szkolenie polecamy dla Zamawiających - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: osób zarządzających JSFP oraz pracowników komórek/ działów ds.  zamówień publicznych w jednostkach samorządowych, rządowych i innych zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • wykład
 • analiza przypadku
 • burza mózgów oraz  inne aktywizujące formy szkolenia

MODUŁ I. WPROWADZENIE NOWEJ USTAWY

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp. - krótko 
 2. Nowa systematyka projektu ustawy- jak z niej korzystać - 623 artykuły…
 3. Nowe definicje - zmiany określeń podstawowych pojęć, doprecyzowania - konieczne dla właściwej interpretacji przepisów przez Zamawiających
 4. Wyłączenia z reżimu Pzp.


MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA 

 1. Wstępne konsultacje rynkowe
 2. Czynności poprzedzająca postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań 

MODUŁ III. ZAMÓWIENIA PODPROGOWE 

 1. Progi, realizacja, rekomendacja 
 2. Przykłady, znaczenie i skutki zmian

MODUŁ IV. ZAMÓWIENIA TZW. KRAJOWE - TRZY WARIANTY

 1. Schemat czynności w trzech wersjach 
 2. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów 
 3. Przykłady - analiza korzyści w trzech wersjach
 4. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej. 

MODUŁ V. ZAMÓWIENIA OBJĘTE DYREKTYWĄ - TZW. UNIJNE 
Analiza zmian, nowości, znaczenie, skutki

Zmiany  przepisów dotyczących poszczególnych trybów 

 1. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych
 2. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. 

MODUŁ VI. REALIZACJA POSTĘPOWANIA - CZYNNOŚCI 

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia
 2. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 3. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 4. Reguły  w zakresie składania  podmiotowych środków dowodowych. 
 5. Zamiany w procedurze odwróconej 
 6. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert 
 7. Terminy związania ofertą - zmiany i doprecyzowanie przepisów
 8. Nowe zasady wnoszenia wadium
 9. Unieważnienie postępowania -zmiany 
 10. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, orzecznictwo 

MODUŁ VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ MONITOROWANIE

 1. Zmiany w przepisach dotyczących umowy:
  • Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie 
  • Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  • Określenie  klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 
  • Ugoda i pozostałe  zmiany w zakresie umów
 2. Raport z realizacji zamówienia

MODUŁ VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO  
 2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
 3. Skarga na orzeczenie KIO - zmiany 
 4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych 
 5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

MODUŁ IX. PODSUMOWANIE - OCENA ZMIAN 

 1. Dyskusja na podsumowanie szkolenia. 
 2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów. 
   


 


Program szkolenia jest własnością intelektualną trenera przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.