+48 608 614 862

Usługi audytorskie dla Wykonawców

Wstępna ocena a następnie rekomandacja audytora w zakresie poprawy efektywności działań firmy poprzez realizację usługi audytorskiej w zakresie oceny systemu pozyskiwania klienta w obszarze uregulowanym przez Prawa zamówień publicznych to inwestycja, która zwiększy udział  Wykonawcy w przetargach publicznych, zminimalizuje błędy związane z udziałem w przetargach, zwiększy konkurencyjność firmy oraz skuteczniej wyeliminuje działania konkurencji, mające na celu kwestionowanie wyboru ofert Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz błędy Zamawiających w zakresie formułowania bezprawnych i  niekorzystnych dla Wykonawcy zapisów  w umowach,  tendencyjnego opisu przedmiotu zamówienia, ograniczającego możliwości udziału Wykonawcy w przetargach publicznych. 

W konsekwencji powinno to wpłynąć znacząco na wyniki finansowe firmy - nie tylko minimalizując straty z powodu utraconych korzyści wskutek zaniechania takich działań, które powinny być podejmowane.   Reasumując proponujemy Państwu taką formę audytu systemu pozyskiwania klienta,  realizowaną przez audytora specjalizującego się w obszarze zamówień publicznych, którego efektem będzie znacząca poprawa działań firmy w zakresie pozyskiwania klienta z sektora finansów publicznych.