+48 608 614 862

Oferta dla Zamawiających

Trudna rola Zamawiającego, wydaje się coraz bardziej skomplikowana z czasem. W Zamówieniach publicznych  obserwuje się nadal ogromne problemy interpretacyjne, co potwierdza wciąż niejednolita linia orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w wielu kwestiach.  Ponadto obowiązki Zamawiającego tzw. pozazamówieniowe tj. klauzule społeczne, środowiskowe a w tym postulowana racjonalność wydatkowania środków publicznych i wiele koniecznych aspektów do uwzględnienia razem i rozsądnie z naciskiem na efekt realizowanego zamówienia...., cóż  dużo tego a my chcemy tylko dobrze kupić ...:)

Sama znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych zatem nie wystarczy, konieczna jest praktyka i doświadczenie. Istotne dla Zamawiajacego jest przekazanie doświadczenia wielostronnego od strony orzekajacego arbitra, teraz pełnomicnika stron, Zamawiajacego, Wykonawcy. Nie bez znaczenia są kwalifikacje i doświadczenie w audycie zamówień publicznych, w tym w ramach projektów finansowanych ze funduszy UE, bo rozlicznych ze szczególnym reżimem.

To wszystko może zapewnić  trener z takim doświadczeniem zawodowym,  zapraszamy do szczegółowej oferty usług jak poniżej: