+48 608 614 862

Oferta szkoleń zamkniętych dla Wykonawców

Szkolenia dedykowane zamknięte dla Firm tj. Wykonawców w myśl przepisów Prawa zamówień publicznych,  realizowane w siedzibie Zleceniodawcy lub w innym miejscu przez niego wskazanym lub zaproponowanym przez nas  - z indywidualnym programem tworzonym pod potrzeby konkretnego klienta:

 • wdrażanie aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 • praktyczne warsztaty  zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych,  mające na celu wypracowanie zachowań Wykonawcy  w sytuacjach stwarzanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania a także podniesienie stanu wiedzy pracowników firmy na temat dokumentów przedmiotowych i podmiotowych koniecznych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
 • szkolenia  dotyczące określonych działań i zachowań Zamawiającego oraz innych Wykonawców tj. konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie jego realizacji;  
 • szkolenia w zakresie przygotowywania koniecznych pism, stanowisk na podstawie dokumentacji postępowania (w tym złożonych ofert, JEDZ, w tym w postaci elektronicznej) na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie poprawności czynności Zamawiającego, jak i również innych Wykonawców;  
 • szkolenia w zakresie wnikliwej kontroli ofert konkurencyjnych;   
 • szkolenia w zakresie analizy zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego w razie ujawnienia kształtowania przez niego niekorzystnych zapisów dla Wykonawcy;   
 • szkolenia w zakresie opracowywania informacji o nieprawidłowościach, odwołań, przystąpienia do postępowań toczących się w wyniku wniesionego odwołania. 

Uwaga ! Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - ma wejść w życie w styczniu 2021 roku. Zakres zmian przewidzianych w projekcie ustawy jest bardzo rozległy. Zmieniła się zupełnie konstrukcja ustawy, znacząco rozszerzył się jej zakres. Proponuję Państwu szkolenia z nowej ustawy Pzp. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom - zapoznać się z  nowym  prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie - nowość, zmiana, konsekwencje, rekomendacja audytora - czyli jak Wykonawca ma się przygotować ?   To będzie analiza ustawy z uwzględnieniem strony Wykonawcy  w celu optymalnego przygotowania do użytkowania nowej ustawy.

Każdy program szkolenia dedykowanego uwzględni elektronizację zamówień publicznych

i konkretne potrzeby naszych klientów. Program ramowy poniżej - zapraszam

Proponujemy Państwu w oparciu o wiedzę wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa UZP, audytora - zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Pzp. - z uwzględnieniem potrzeb Wykonawców.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom - zapoznać się z  nowym  prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie - nowość, zmiana, konsekwencje, rekomendacja audytora - czyli jak Wykonawca ma się przygotować ?  

To będzie analiza ustawy z uwzględnieniem strony Wykonawcy w celu optymalnego przygotowania do użytkowania nowej ustawy 


Szkolenie polecamy dla: 

Szkolenie polecamy dla Wykonawców - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: przedsiębiorców, osób zarządzających, pracowników, którzy zajmują się przygotowaniem ofert, prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Wykład
 • analiza przypadku
 • burza mózgów oraz  inne aktywizujące formy szkolenia

MODUŁ I. WPROWADZENIE NOWEJ USTAWY 

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp. - krótko 
 2. Nowa systematyka projektu ustawy - jak z niej korzystać - 623 artykuły…
 3. Nowe definicje -  zmiany określeń i podstawowych pojęć, doprecyzowania - konieczne dla właściwej interpretacji przepisów przez Wykonawców

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 1. Wstępne konsultacje rynkowe - czy brać w nich udział? 
 2. Czynności  poprzedzająca przygotowanie oferty - nauka czytania nowej specyfikacji warunków zamówienia - dlaczego nie siwz??

MODUŁ III. ZAMÓWIENIA BAGATELNE

 1. Co to za zamówienia? i jak ich szukać ? i brać w nich udział ?
 2. Przykłady i skutki zmian dla Wykonawców

MODUŁ IV. ZAMÓWIENIA TZW. KRAJOWE - TRZY WARIANTY

 1. Schemat czynności Wykonawcy w trzech wersjach 
 2. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów - konsekwencje dla Wykonawcy
 3. Przykłady - analiza korzyści dla Wykonawcy w trzech wersjach
 4. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej - jak brać w nich udział?  

MODUŁ V. ZAMÓWIENIA OBJĘTE DYREKTYWĄ - TZW. UNIJNE 
Analiza zmian, nowości, znaczenie, skutki

Zmiany  przepisów dotyczących poszczególnych trybów 

 1. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych - konsekwencje dla Wykonawców 
 2. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki - konsekwencje dla Wykonawców

MODUŁ VI. REALIZACJA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU - OD STRONY WYKONAWCY, KONSEKWENCJE DLA WYKONAWCÓW 

 1. Dokumenty zamówienia - zakres, zmiany - ja je czytać ?
 2. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia - 
 3. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa 
 4. Reguły  w zakresie składania  podmiotowych środków dowodowych. 
 5. Zamiany w procedurze odwróconej 
 6. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert 
 7. Terminy związania ofertą - zmiany i doprecyzowanie przepisów
 8. Nowe zasady wnoszenia wadium
 9. Unieważnienie postępowania -zmiany 
 10. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, orzecznictwo 

MODUŁ VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZMIANY W PRZEPISACH 
Korzyści i konsekwencje dla Wykonawców

 1. Zmiany w przepisach dotyczących umowy:
  • Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie 
  • Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  • Określenie  klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 
  • Ugoda i pozostałe  zmiany w zakresie umów
 2. Raport z realizacji zamówienia

MODUŁ VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ - ZMIANY W PRZEPISACH 
Korzyści i konsekwencje dla Wykonawców

 1. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO  
 2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
 3. Skarga na orzeczenie KIO - zmiany 
 4. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

MODUŁ IX. PODSUMOWANIE - OCENA ZMIAN 

 1. Dyskusja na podsumowanie szkolenia. 
 2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów. 

Program szkolenia jest własnością intelektualną trenera przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Uwaga !Oferujemy realizację szkoleń tzw. biznesowych, w szczególności z zakresu nowoczesnego zarządzania zespołami - program szczegółowy formułowany jest  w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie klientów.  Praopomujemy trenerów z wyzokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem.